ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

pedagog rysunek.jpeg

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Czytając informacje zamieszczone na tej stronie, można dowiedzieć się więcej o roli i zadaniach pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy oraz innych specjalistów, a także znaleźć informacje o adresach i numerach telefonów do ważnych instytucji niosących pomoc społeczną.

Godziny pracy pedagoga szkolnego , psychologa, logopedy oraz innych specjalistów  w roku szkolnym 2021/2022 

PEDAGOG SZKOLNY

 mgr Alina Wlizło

WTOREK  8.00 -14.00

ŚRODA     8.00 - 14.00

CZWARTEK  8.00 -13.00

PSYCHOLOG / DORADCA ZAWODOWY

mgr Magdalena Mirek

ŚRODA  9.00 -15.00

CZWARTEK  8.30 -13.30 

LOGOPEDA

mgr Anna Gaida –Martyna

PONIEDZIAŁEK   10.45 -15.15

WTOREK              11.00- 15.00

ŚRODA                 11.45 -13.45

PIĄTEK                 09.45 -14.45

           

                            TERAPEUTA  PEDAGOGICZNY

                                mgr Aleksandra Smolińska  

WTOREK                12.30-13.15

ŚRODA                   11.30 -13.00

 

                                                                                                   TERAPEUTA  PEDAGOGICZNY 

                                                                                                           mgr Natalia Warzecha 

PONIEDZIAŁEK   12.45- 15.00

ŚRODA                 12.45- 13.30

 

Zadania w zakresie kompetencji pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów  wynikają  z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia  2017r.: w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

                                  Zadania pedagoga i psychologa 

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

                                               Zadania logopedy 

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania doradcy zawodowego

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania terapeuty pedagogicznego

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły
 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej  w roku szkolnym 2021/2022

Osoby wspierające na terenie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 1. Monika  Josek – Dyrektor Publicznej  Szkoły Podstawowej w Wawelnie
 2. Specjaliści:

            Magdalena Mirek-  psycholog, doradca zawodowy,

            Alina Wlizło - pedagog szkolny,

            Anna Gaida- Martyna - logopeda,

            Aleksandra Smolińska  - terapia pedagogiczna w przedszkolu 

           Natalia Warzecha - terapia pedagogiczna w szkole 

       3.Wychowawcy

       4. Nauczyciele

Kontakt:
77 464 61 38
kontakt@pspwawelno.pl

Instytucje pomocowe (Baza teleadresowa):

 1. Policja 997
 2. Straż Pożarna 998
 3. Pogotowie Ratunkowe 999
 4. Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112
 5. Pogotowie Energetyczne 991
 6. Pogotowie Gazowe 992
 7. Pogotowie Ciepłownicze 993
 8. Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
 9. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
 10. Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.

oraz

 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 5;                           49 - 100 Niemodlin, tel. 77 460 63 63.
 2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu, ul. Książąt  Opolskich 27;                                 46 - 020 Opole, tel. 77 441 02 45
 3. Komisariat Policji w Niemodlinie 49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 43, Dyżurny : tel. 77 402 36 53, faks 77 402 36 75 - służba całodobowa; dzielnicowy       Mieczysław Malara tel. 514 819 776.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach, tel. 77 464 73 05.
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komprachcicach (Urząd Gminy) tel. 77 403 17 00 02.
 6. Lekarze rodzinni.

Ponadto:

 • 116 111 to Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

UWAGA: Od 1 marca 2020 roku Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę,  działa całą dobę. Linia uzupełnia istotną lukę w polskim systemie pomocy dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Dzwoniąc pod 116 111 młodzi ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • 800 12 12 12 to Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Działa całodobowo i bezpłatnie).
 • 800 060 800 ( bezpłatna całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego informacje o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy, pomoc dla rodziców)
 • Więcej informacji na stronie:   www.dopalaczeinfo.pl     http://www.gis.gov.pl
 • W sytuacji nagłej nie wahaj się zadzwonić pod numer alarmowy 112, aby wezwać na pomoc: policję, karetkę lub straż pożarną.


DOCXANONIMOWA SKRZYNKA ZAUFANIA.docx (210,92KB)
 

Data publikacji: 24-01-2020 13:37

×

Wyszukaj w serwisie