ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Logopeda

LOGOPEDA mgr Anna Gaida –Martyna

Godziny pracy :

ŚRODA                8.00 -11.00

CZWARTEK         9.00- 15.00

PIĄTEK                8.00 - 15.00

GODZINA 

 

Zadania logopedy 

  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Data publikacji: 26-01-2020 18:24

×

Wyszukaj w serwisie