ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY, PEDAGOG SPECJALNY 

mgr Alina Wlizło

GODZINY PRACY:

 

WTOREK          8.00 - 14.00

ŚRODA             8.00 - 14.00

CZWARTEK      8.00 - 14.00

                                          „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie  - Naucz

                                          Jeśli nie wie – Wytłumacz  Jeśli nie może –pomóż”


                                                                                                                                        (Janusz Korczak)

pedagog image.jpeg

 

Zadania w zakresie kompetencji pedagoga, psychologa oraz innych specjalistów  wynikają  z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia  2017r.: w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

                             Zadania pedagoga i psychologa 

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
  3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy   w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

           Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ.

W ramach swojej pracy , pedagog  ściśle współpracuje także  z placówkami wspierającymi rozwój dydaktyczno- wychowawczy dziecka oraz niosącymi  pomoc rodzinie jak:
•Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
•Miejski/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•Punkt Konsultacyjnym ds. Uzależnień (GKRPA)
•Poradnia Zdrowia Psychicznego
•Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich
•Komenda Miejska Policji, Straż Miejska
• w ramach współpracy z innymi szkołami współpraca z pedagogami, psychologami/wymiana doświadczeń

Uczniu, zwróć się do pedagoga, gdy:

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

• nie możesz porozumieć się ze swoim nauczycielem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
•  a może  sam masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

• masz ciekawe pomysły, którymi także  chcesz się podzielić

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

RODZIC

DOCXInformacje dla Rodziców.docx (343,13KB)

DOCXWspieranie dziecka- jak poradzić sobie ze stresem..docx (193,06KB)

DOCXE -PAPIEROSY-1.docx (14,05KB)
DOCXMEN i GIS_ załącznik do pisma Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów-1-1.docx (35,15KB)
 

UCZEŃ

DOCXInformacje dla Uczniów.docx (96,04KB)

DOCBIEG PO ZDROWIE podsumowanie.doc (148,00KB)
 

Data publikacji: 26-01-2020 18:36

×

Wyszukaj w serwisie