ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. 77/46 46 138
Logo BIP Logo Wcag Logo Facebook
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Egzamin Ósmoklasisty 2022 - informacje

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 

 UWAGA: Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. opisany w niniejszej informacji może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.


1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg następującego harmonogramu:
§ język polski – 24 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut,  wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut
§ matematyka – 25 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut
§ język obcy nowożytny – 26 maja  2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut
3. W terminie dodatkowym:
§ język polski – 13 czerwca 2022 r., godz. 9.00,
§ matematyka – 14 czerwca 2022 r., godz. 9.00
§ język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r., godz. 9.00
4. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
· z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym   

 albo

 · przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
5. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem. 
6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
 
7. Egzamin z języka obcego nowożytnego w szkole w Stężycy jest przeprowadzany  z następujących języków: angielskiego  lub  niemieckiego.
Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 
8. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia):
§ losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował,

§ sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego,
§ kodowanie arkusza egzaminacyjnego,

§ rozpoczynanie pracy z arkuszem po zakończeniu czynności organizacyjnych i po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego ZN,
§ zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym  ( z wyjątkiem uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi)

§ dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;    

§ oddawanie arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy,
§ zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
§ przybory i materiały które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej:  długopis lub pióro z czarnym tuszem, na matematykę –  również linijkę ( rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem,  nie wykonuje się rysunków ołówkiem);
§ konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

 Uczeń może wnieść małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 
9. Ważne terminy:

  • do 30 września 2021 – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;
  • do 15 października 2021 – przedłożenie dyrektorowi nowych opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej  lub zaświadczeń o stanie zdrowia w przypadku uczniów przewlekle chorych;
  • do 26 listopada 2021 – złożenie oświadczenia przez rodzicówo korzystaniu lub niekorzystaniu przez ucznia ze wskazanych przez Radę Pedagogiczną sposobów dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu, po otrzymaniu pisemnej informacji ze szkoły;
  • do 24 lutego 2022 – złożenie pisemnej informacji o zmianie języka obcego nowożytnego,      z którego uczeń przystąpi do egzaminu;
  • do 10 maja 2022 – przekazanie dyrektorowi wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów konkursów przedmiotowych.

10. Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2022/2021-08-20%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Na stronie internetowej CKE w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również:
a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami,
b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami,
c. zestawy ćwiczeniowe (8) umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, matematyki i języków obcych,
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2021 wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla rodziców uczniów klas 8 – prezentacja wydawnictwa Nowa Era - PDFEgzamin ósmoklasisty - prezentacja dla rodziców.pdf (6,99MB)

Data publikacji: 21-02-2022 18:59

×

Wyszukaj w serwisie