ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno
tel. +48774646138
Polecamy

logo.jpeg

osirlogo.jpeg

Europejski Dzień Mózgu

EUROPEJSKI DZIEŃ MÓZGU

18.03.2024r

KILKA CIEKAWYCH INFORMACJI O NASZYM MÓZGU

1. Mózg składa się ze 100 miliar­dów neu­ro­nów, a każdy neu­ron jest w sta­nie stwo­rzyć nawet do 10 tysięcy połą­czeń z innymi komór­kami nerwowymi.

2. Masa mózgu sta­nowi śred­nio 2% masy ciała, wyko­rzy­stuje on aż 20 % prze­cho­dzą­cego przez orga­nizm tlenu, a jego zuży­cie ener­gii jest 10 razy szyb­sze niż pozo­sta­łych narządów.

3. Mózg w pra­wie 80% to woda.

4. Dzięki inten­syw­nemu krą­że­niu 90 % ener­gii ciepl­nej na zim­nie ucieka przez głowę.

5. Ludzki mózg jest nie­sa­mo­wi­cie pla­styczny. Jeśli jakiś obszar mózgu jest uszko­dzony, inny potrafi prze­jąć jego funkcje.

6. Za każ­dym razem, gdy pró­bu­jemy sobie coś przy­po­mnieć lub wpa­damy na nowy pomysł, powstaje nowe połą­cze­nie w mózgu.

7. Każ­dego dnia w naszej gło­wie poja­wia się aż 70 000 myśli.

8. W cza­sie snu mózg pra­cuje segre­gu­jąc infor­ma­cje, które zebrał w ciągu dnia.

9. Śred­nia masa mózgu kobiety wynosi 1225, męż­czy­zny 1375g, a nie­mow­lę­cia 350 g.

10. Im bar­dziej sty­mu­lu­jemy mózg do pracy tym lepiej on działa. Aktywny mózg jest bar­dziej odporny na sta­rze­nie się i Alzheimera.

11. Aktyw­ność fizyczna jest naj­lep­szym spo­so­bem pobu­dza­nia pracy mózgu. Ćwi­cze­nia fizyczne poma­gają w powsta­wa­niu nowych połą­czeń nerwowych.

Zródło: https://www.fizjoinformator.pl/mega-mozg-czyli-35-ciekawostek-na-temat-naszego-procesora/

 

 Polecamy :

1.Dr Diamond. Mózg - moja miłość  https://www.youtube.com/watch?v=e6TVHvnaJbA

 

2.Słuchowisko dla dzieci  "Sen Alicji, czyli jak działa mózg" na podstawie książki pod tym samym tytułem: https://www.youtube.com/watch?v=5-6rlmHh8Bg

 

 

Data publikacji: 14-03-2024 21:40

×

Wyszukaj w serwisie